Privacyverklaring

Inleiding
Sikkens Center Mars is een leverancier van paint en non-paint producten voor de professionele schilder. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Sikkens Center Mars van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.
Sikkens Center Mars is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze gegevens zijn: Sikkens Center Mars, Loberingemaat 5c, 7942 JD Meppel.

Omgang met uw persoonsgegevens
Sikkens Center Mars vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Sikkens Center Mars zal zich daarbij aan de privacy regelgeving houden.

Sikkens Center Mars legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u online een aankoop doet of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of op een andere wijze contact heeft met Sikkens Center Mars. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses van het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Dat wil niet zeggen dat we van u alle onderstaande gegevens verwerken. Dat is afhankelijk van welke diensten u gebruikmaakt en welke gegevens u op onze websites achterlaat.

Websites en online communicatie
Als u een webformulier invult, een abonnement neemt onze nieuwsbrief of contact opneemt via het online contactformulier, dan laat u persoonsgegevens achter. Daarnaast kunnen wij gegevens over het gebruik van onze websites verzamelen, zoals welke pagina’s worden bekeken.

Persoonsgegevens
Via de website en door middel van online communicatie kunnen door Sikkens Center Mars onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • IP-adres
 • MAC adres device, IMAP, IMEI en overige device identificatoren
 • Inhoud van online communicatie met Sikkens Center Mars
 • Routeplanner
 • Gedragsgegevens op online kanalen (te herkennen via meerdere id’s op Social Media, e-mailingen, GA)
 • Ip-adres
 • Bestel en betaalgegevens

Doelen van verwerking
Bij haar dienstverlening verwerkt Sikkens Center Mars uw persoonsgegevens mogelijk voor diverse doeleinden, zoals:

 • Om u op de hoogte te houden van nieuws, actuele evenementen, producten, diensten en buurtnieuws
 • Communicatie onderhouden, waaronder het beantwoorden van vragen en de behandeling van klachten
 • Marketingactiviteiten
 • PR en relatiebeheer
 • Aanbieden gepersonaliseerde advertenties en content
 • Monitoren, verzamelen en opvolgen van leads
 • Leadgeneratie
 • Uitvoeren van acquisitietrajecten
 • Cross selling en up selling
 • Verbetering van de (online) dienstverlening
 • Uitvoeren van acties en prijsvragen
 • Faciliteren van een routeplanner
 • Verlenen van klantenservice
 • Rapportage en analysedoeleinden
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • Bestel en betaalgegevens

Derden
Voor de online communicatie maakt Sikkens Center Mars gebruik van de diensten van andere partijen, zoals de websitehoster, aanbieders van cookies en aanbieders van social mediakanalen.
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie of de gemeente bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen.

Grondslag voor verwerking
Sikkens Center Mars gebruikt alle hiervoor genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met u.

Sikkens Center Mars kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat Sikkens Center Mars hier gerechtvaardigde belangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u een evenement bezoekt in het Sikkens Center Mars gebouw, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het beschermen van de financiële belangen, de personeelsplanning en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten.

Als Sikkens Center Mars persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Sikkens Center Mars deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen worden niet doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat er geen dienstverleners van Sikkens Center Mars in landen buiten Nederland gevestigd zijn.

Uw gegevens kunnen wel door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies
Sikkens Center Mars maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Sikkens Center Mars en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden.

Bewaartermijnen
Sikkens Center Mars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Sikkens Center Mars zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging: Sikkens Center Mars heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.
Uw rechten: op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

 • Inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
 • Correctie: zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die corrigeren.
 • Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.
 • Beperken: als u vindt dat Sikkens Center Mars uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdracht: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met Sikkens Center Mars.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:
Sikkens Center Mars
Loberingemaat 5c

7942 JD Meppel

Administratie@sikkenscentermars.nl

Om te voorkomen dat we de gegevens aan een verkeerde persoon verstrekken, vragen wij u om u bij indiening van een verzoek te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sikkens Center Mars, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Wijzigingen privacyverklaring
Sikkens Center Mars kan haar privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.